ביקורת ועריכת דוחות כספיים לחברות בע"מ

• ביצוע ביקורת על פי התקנים וכללי הביקורת המקובלים בישראל.
• עריכת הדוחות הכספיים ומתן חוות דעת מקצועית אודות דוחות אלו תוך התאמתם לכללי חשבונאות (Israeli GAAP).
• הדוחות כוללים: עריכת מאזן, דוח רווח והפסד, דוח תזרימי המזומנים ודוח על השינויים בהון העצמי .
• דוח התאמה לצרכי מס.

יוני 1, 2015 2:53 pm Published by