הכנת דוחות שנתיים לעצמאים( עוסקים מורשים ופטורים)

• הכנת דוח רווח והפסד השנתי למס הכנסה עבור עוסקים מורשים ופטורים החייבים בהגשתו אחת לשנה .
• מהות הדוח – דיווח ההכנסות בניכוי ההוצאות המוכרות לשנת המס המדווחת תוך פירוט הרווח או ההפסד
שנבעו מהפעילות העסקית של העוסק .

יוני 1, 2015 2:58 pm Published by