הכנת הצהרות הון

• הכנה והגשת הצהרת הון של הלקוח.
• כל בעל עסק נדרש עם הקמת הפעילות העסקית ובמרוצת השנים של העסק להגיש הצהרת הון, הכוללת את הנכסים וההתחייבויות שלו לתאריך מסוים .

יוני 1, 2015 3:42 pm Published by