עוסק פטור ומורשה וההבדלים ביניהם

העולם המודרני מזמן לנו מגוון תחומים ומקצועות. בתוך כך, רבים מכם חולמים לפתוח עסק ברצון לממש את חלום העצמאי והמצליח.
כאמור, הצעדים הראשונים לפתיחת עסק הם קבלת החלטה והתמקדות ברעיון העסק והחשוב שבהם נעוץ בבחירת הגדרת פתיחת תיק כעוסק פטור או מורשה.
על פניו לעיתים זה נשמע ונראה קלי קלות… אך לא כך הם פני החלום וההגשמה העצמית לפתיחת עסק.
מאידך, זה אפשרי ומוצלח יותר שיש את כל המידע הדרוש והנכון רגע לפני פתיחתו.
לבחור מבין השניים
עוסק פטור או עוסק מורשה. שתי הגדרות לכאורה מוכרות וידועות ומאידך מצריכות בחירה של הגדרת העסק כעוסק אחד.

האם העסק שלכם עדיף שיוגדר בחיתוליו הראשונים כעוסק פטור או מורשה ?!

התשובות וההגדרות:

עוסק פטור –

מוגדר כמי שמחזור ההכנסות שלו אינו עולה על התקרה הקבועה בחוק בסך של 99,003 ₪ נכון לשנת 2018 .

עוסק פטור אינו פטור מכל חבות המס המוגדרות בחוק, אלא פטור רק לעניין המע"מ. משמע, הוא נדרש לשלם הן לביטוח לאומי והן למס הכנסה.

כמו כן הוא פטור מהגשת דוחות שוטפים למע"מ במהלך השנה ונדרש רק להצהרה שנתית על גובה מחזור ההכנסות השנתי למע"מ .

עוסק פטור חייב גם בהגשת דוח שנתי למס הכנסה אחת לשנה .

עוסק מורשה –

אינו פטור מחבויות המס השונות ומאף אחת מהן. לפיכך חלים עליו כולן. כאשר הוא מחויב מעבר להגשת הדוח למס הכנסה פעם בשנה ,
לדווח על כל עסקאותיו למע"מ (מס ערך מוסף) ובהתאם לתקופת הדיווח שהוגדרה וחלה עבורו.

חלק מהעסקים המורשים חייבים לדווח אחת לחודש וחלק אחת לחודשיים.

אמנם עוסק מורשה מחויב בתשלום מע"מ על הכנסותיו, מאידך רשאי לקזז תשלום מע"מ מנגד על הוצאותיו הקשורות לעסק .

הבדלים אלו נועדו לצרכי מס בעיקר . כאמור עסק שמחזור הכנסותיו אינו עולה על 99,003 ₪ נכון לשנת 2018 ,מוגדר כעוסק פטור מבחינת
רשויות המס ולפיכך אינו מחויב בגביית מע"מ ואינו מזדכה במע"מ מאידך .

במידה ומחזור ההכנסות הגיע לתקרה הקבועה בחוק בסך 99,003 ₪ , יש לפנות למשרדי מע"מ באופן מיידי ולשנות את הסיווג מעוסק פטור לעוסק מורשה .

נקודה חשובה נוספת היא כי בעלי מקצועות חופשיים כמו : מהנדסים , עורכי דין, רואי חשבון , מנהלי חשבונות , אדריכלים ועוד… (רשימה סגורה ),
אינם יכולים להיחשב כעוסק פטור גם אם ההכנסה השנתית שלהם אינה עולה על תקרת ההכנסה של עוסק פטור לשנה כפי שמצוין לעיל ,
ולפיכך יחשבו כעוסק מורשה כבר מתחילת הפעילות העסקית שלהם .


הבדל נוסף ▼

עוסק פטור נדרש להפיק קבלה בלבד , לעומת עוסק מורשה שחייב להפיק חשבונית מס וקבלה.

מעבר מעוסק מורשה לעוסק פטור –

אם במהלך שנתיים רצופות , הכנסותיו של אותו עוסק מורשה לא חצו את התקרה של 99,003 ₪ לשנה אז ניתן יהיה לשנות את סיווגו לעוסק פטור .

 

המידע הכלול במאמר זה אינו מהווה תחליף למתן חוות דעת ו/או יעוץ מקצועי וכן אינו מהווה המלצה על נקיטת פעולה מסוימת .
האחריות לשימוש במידע היא באחריותו המוחלטת של המשתמש .
אין הכותב אחראי בצורה כלשהיא לתוכנו של המידע וכל שימוש במידע מחייב בדיקה או קבלת יעוץ על בסיס מקצועי .
המידע האמור נכון למועד כתיבתו ועשוי להשתנות מעת לעת בשל שינויים בהוראות החוק וכיו"ב .
כל הזכויות שמורות לכרמי יחזקאל ,רו"ח

.

יוני 1, 2015 5:13 pm Published by