שירותים

ביקורת ועריכת דוחות כספיים לחברות בע"מ

• ביצוע ביקורת על פי התקנים וכללי הביקורת המקובלים בישראל.
• עריכת הדוחות הכספיים ומתן חוות דעת מקצועית אודות דוחות אלו תוך התאמתם לכללי חשבונאות (Israeli GAAP).
• הדוחות כוללים: עריכת מאזן, דוח רווח והפסד, דוח תזרימי המזומנים ודוח על השינויים בהון העצמי .
• דוח התאמה לצרכי מס.

לפרטים נוספים >>

הכנת דוחות שנתיים לעצמאים( עוסקים מורשים ופטורים)

• הכנת דוח רווח והפסד השנתי למס הכנסה עבור עוסקים מורשים ופטורים החייבים בהגשתו אחת לשנה .
• מהות הדוח – דיווח ההכנסות בניכוי ההוצאות המוכרות לשנת המס המדווחת תוך פירוט הרווח או ההפסד
שנבעו מהפעילות העסקית של העוסק .

לפרטים נוספים >>

הכנת דוחות לשותפויות

שותפות מייצגת פעילות עסקית של מספר עוסקים אשר חברו יחדיו להקמת מיזם משותף,

הרי שזה מבורך.

בתוך כך, שירותיי כוללים הגשת דוח רווח והפסד לשותפויות מעין אלו.

לפרטים נוספים >>

הכנת דוחות אישיים

חברות בע"מ מנוהלות על ידי בעלי השליטה המחזיקים בהן .

כאמור, הגשת דוחות אישיים שנתיים למס ההכנסה לבעלי השליטה בחברה, הנו חלק חשוב ומקצועי משירותי המשרד.

לפרטים נוספים >>

שירותי חשבות וניהול כספים

• שירותי חשבות וניהול כספים ובהתאמה לדרישת הלקוח .
• ניתוח ובניית דוחות כספיים אודות מצב העסק:

◄ דוח תזרים המזומנים. ◄ דוח רווח הפסד ומאזן.

לפרטים נוספים >>

שירותי הנהלת חשבונות

הנהלת חשבונות שוטפת לחברות ועצמאים על בסיס חודשי או דו חודשי.

השירות כולל:
• דיווחים שוטפים לרשויות המס : מע"מ , מס הכנסה וביטוח לאומי .
• הפקת דוח רווח והפסד על בסיס חודשי או דו חודשי ובתוך כך, ניתנת וקיימת אפשרות להבין ולנתח את תוצאות הפעילות של העסק באופן שוטף.

לפרטים נוספים >>

חישובי שכר והפקת משכורות לעובדים

• עיבוד והכנת תלושי שכר לעובדים.
• התאמת הפקת התלושים להוראות החוק ודיני עבודה.
• דיווחים חודשיים ושנתיים לרשות המיסים.

לפרטים נוספים >>

ביצוע החזרי מס לשכירים

החזרי מס לשכירים, הנו שירות אשר במסגרתו אני מבצע בדיקת זכאות להחזר מס עפ"י פרמטרים מסוימים.
במידה והלקוח נמצא זכאי להחזר מס, מוגשת בקשה לרשות המיסים להחזר עבור השנה הרלוונטית בה קיימת זכאות להחזר.
כאמור, את הבקשה להחזר מס ניתן לבצע עד 6 שנים אחורה.
(השנים הרלוונטיות לבדיקת זכאות להחזר מס הן 2009 – 2014 ) .

לפרטים נוספים >>

הכנת הצהרות הון

• הכנה והגשת הצהרת הון של הלקוח.
• כל בעל עסק נדרש עם הקמת הפעילות העסקית ובמרוצת השנים של העסק להגיש הצהרת הון, הכוללת את הנכסים וההתחייבויות שלו לתאריך מסוים .

לפרטים נוספים >>

ליווי שוטף של העסק משלב ההקמה ולכל אורך הפעילות העסקית

עסק בהקמה, בשלביו ולאורך פעילותו זקוק לטיפול חשבונאי שוטף, מקצועי ואחראי. בתוך כך שירותיי כוללים ליווי אישי ומקצועי על היבטיו .

• ליווי אישי ושוטף החל משלב פתיחת התיקים ברשויות המס .
• המשך הליווי לכל אורך הפעילות העסקית.

לפרטים נוספים >>

ייצוג מול רשויות המס

טיפול בכל נושאי ודרישות רשויות המס:

◄ ייצוג הלקוח בדיוני שומות ברשויות המס , במידה ומתרחשים .
◄ הגדלה ,הקטנה או ביטול של מקדמות מס.
◄ שינויי כתובת .
◄ ביטולי קנסות .
◄ הפקת אישורים על ניהול ספרים וניכוי מס במקור.
◄ ועוד ועוד.

לפרטים נוספים >>

דוחות ואישורים מיוחדים לצרכי הנהלה

• הכנת אישורים ודוחות מיוחדים המשמשים את מנהלי החברה בקבלת החלטות
הקשורות לניהול העסק .
• הפקת דוחות תחזית רווח והפסד ובניית תקציבים לצורך התנהלות שוטפת .

לפרטים נוספים >>

כרמי יחזקאל רואה את החשבון שלך ובשבילך