שירותי חשבות וניהול כספים

• שירותי חשבות וניהול כספים ובהתאמה לדרישת הלקוח .
• ניתוח ובניית דוחות כספיים אודות מצב העסק:

◄ דוח תזרים המזומנים. ◄ דוח רווח הפסד ומאזן.

יוני 1, 2015 3:39 pm Published by